შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია ორგანიზაციებს ეხმარება საფრთხეების იდენტიფიცირებასა და რისკების შეფასებაში, უზრუნველყოფს სამუშაო გარემოს უსაფრთხოების აუდიტს. კერძოდ:

 

  -  შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვის მიზნით ობიექტის ინსპექტირება

  -  ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი რისკების შეფასება

  -  შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკისა და უსაფრთხოების წესების შემუშავება

  -  შრომის უსაფრთხოების გეგმის შექმნა

 -  კონონმდებლობით სავალდებულო სარეგისტრაციო ჟურნაელების შექმნა

-  კომპანიებისთვის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა დოკუმენტაციის შემუშავება.

(+995) 595 222 589

info@oshe.ge / consultant@oshe.ge

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11