შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია ორგანიზაციებს ეხმარება საფრთხეების იდენტიფიცირებასა და რისკების შეფასებაში, უზრუნველყოფს სამუშაო გარემოს უსაფრთხოების აუდიტს. კერძოდ:

 

  -  შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვის მიზნით ობიექტის ინსპექტირება

  -  ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი რისკების ანალიზი და შეფასება

  -  რისკების პრევენციის და აღმოფხვრის გეგმის შექმნა

  -  კომპანიებისთვის კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის შემუშავებას.

(+995) 595 222 589

info@oshe.ge / consultant@oshe.ge

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11